Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД

 БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ Добри и безопасни условия на труд “ на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “ Наименование на проектното предложение: Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД

Основна цел на проекта: Подобряване на работната среда в Балкантел ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и създаване на условия за съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на служителите.

Конкретни цели на проекта:

  • Подобряване условията на труд и укрепване здравето на работната сила в компанията и намаляване на трудовите злополуки, чрез закупуване на нови по-модерни лични предпазни средства и специално облекло;
  • Насърчаване на географската мобилност на работната сила в страната чрез осигуряване на подкрепа за осигуряване на транспорт на заетите в Балкантел ООД лица, живеещи извън гр. София.
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите. В рамките на проекта се предвижда осигуряване на условия за хранене и почивка на работниците и служителите от Балкантел ООД, в т.ч. закупуване на оборудване и обзавеждане за помещенията за хранене в сградата на компанията;

Бюджет на проекта: Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския социален фонд  на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България.
Обща стойност: 113 174.75 лв., от които96 198.54  лв. Европейско и 16. 976.21  лв. национално финансиране
Място на изпълнение: гр. София
Срок на изпълнение:15 месеца