Инженер телекомуникации

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? • Познания в областта на телекомуникациите, радиокомуникациите или навигационните комуникации • Познания по схемотехника • Изготвяне на документи и разработване на технически, системни и работни проекти и цялостното им осъществяване • Желание за развитие в сферата на телекомуникациите • Командировки в страната • Добро владеене на английски език- разчитане на техническа […]

Технически ръководител

ОТГОВОРНОСТИ: • Планира и координира всички дейности по ръководените от него екипи и срокове по изпълнение на възложените задачи • Води комуникация с подизпълнители и своевременно предотратява възникнали проблеми на обекта • Подробно се запознава и работи с проектна документация • Участва активно в разработването на план – графици и стратегии • Контролира качеството и […]

Експерт телекомуникации

ОТГОВОРНОСТИ: • Отговаря за внедряването, експлоатацията и поддръжката на IP/ICT продукти, системи и оборудване • Участва в разработването на специфични и/или стандартни технически решения • Oтговаря за обезпечаване на IP/ICT услугите и всички свързани с това хардуерни и софтуерни продукти и решения • Организира и/или участва при монтаж, оживяване, интеграция, гаранционно и следгаранционно поддържане на […]

Ръководител проекти

ОТГОВОРНОСТИ: • Планира и координира всички дейности по ръководените от него проекти; изпълнява пред-проектни проучвания и анализи; предварителна комуникация с клиенти/доставчици, технически предложения, договори с подизпълнители и поддоставчици • Координира и участва активно в изготвянето на проектните планове като план за управление на проекта, детайлен план-график, комуникационен план, план за управление на риска, финансов план […]

СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕР

    ОТГОВОРНОСТИ: Разработване на идейни, технически и работни системни проекти за телекомуникационни и осигурителни системи, пътнически информационни системи, системи за видеонаблюдение, системи за автоматика, електрозахранване, SCADA, ICT и др.; Управление на авторския надзор по време на изпълнението на строителството; Изготвяне на екзекутивна документация; Изготвяне на КСС; Договаряне с доставчици; Управление на екип по горните […]