РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В БАЛКАНТЕЛ ООД, ГР. СОФИЯ

БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Наименование на проектa: Развитие на управленския капацитет в Балкантел ООД, гр. София Договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0343-C01
Основна цел : Развитие и укрепване на управленския капацитет на Балкантел ООД чрез въвеждане на системи за управление /ERP/ и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии в дейността на дружеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 20000:1 „Информационни технологии”

Конкретни цели:

  • Подобряване на производствените и оптимизиране на административните процеси;
  • Оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите;
  • Повишаване ефективността на работа на отделните звена и осигуряване на възможност за вземане на гъвкави решения;
  • Навлизане на нови пазари и затвърждаване позицията на фирмата на съществуващите пазари, в т.ч. ръст на експорта;
  • Подобряване качеството на предоставяните продукти и услуги;
  • Подобряване процеса на управление на отпадъците от дейността на дружеството.

Бюджет: Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на „Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Обща стойност: 271 000 лв., от които 161 245  лв. европейско и 28 455 лв., национално съфинансиране,  81 300 лв. –  собствено финансиране.
Място на изпълнение: гр. София
Срок на изпълнение: 12 месеца