Повишаване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на Балкантел ООД

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Наименование на проектa: Повишаване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на Балкантел ООД.
Основна цел : Повишаване производствения капацитет на Балкантел ООД за производство на системи за мониторинг на управление на високоотговорни процеси, повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал.  

Конкретни цели:

  • Извършване на инвестиции за ДМА и ДНМА за разширяване на производствените възможности на Балкантел ООД
  • Разработване на стенд за автоматизирано тестване и съхранение на системи за мониторинг на високоотговорни комуникации
  • Разширяване на експортния потенциал на дружеството
  • Оптимизиране на производството на специализирани продукти за мониторинг на управление на високоотговорни процеси

Бюджет: Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Обща стойност: 1 270 000 лв., от които 647 700  лв. европейско,  114 300  лв. – национално финансиране и 508 000 лв. –  собствено финансиране.
Място на изпълнение: гр. Враца
Начало: 03.02.2020г.
Край: 03.02.2021г.