ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ НА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР „РАДИС“

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Наименование на проектa: Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „РАДИС“, договор за БФП  BG16RFOP002-1.001-0272-C01.
Основна цел : Подпомогне пазарната реализация на иновативен продукт  устройство за гласови комуникации на диспечърски център „RADIS“, собствена разработка на Балкантел ООД, осигуряващо сигурността и нормалното функциониране на железопътни и летищни диспечерски центрове.

Конкретни цели:

  • Диверсификация на продуктовото портфолио на Балкантел ООД с нов иновативен продукт.
  • Закупуване на оборудване и софтуер и създаване на симулационна платформа (производствена конфигурация) на устройство за гласови комуникации.
  • Повишаване на капацитета на Балкантел ООД да създава и реализира иновативни продукти от тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС.

Бюджет: Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Обща стойност: 1 582 867.50 лв., от които 820 743.64 лв. европейско, 144 837.11 лв. – национално финансиране и 617 286.75 лв. – собствено финансиране.
Място на изпълнение: гр. Враца
Срок на изпълнение: 14 месеца