Сайтът е в процес на поддръжка, някои елементи може да не работят по предназначение. Извиняваме се за приченото неудобство.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ

Системи за железопътна осигурителна техника (сигнализация)

Всички те са съгласувани със стандартите на НАТО и ИКАО, включващи:

Изпълняваме широк спектър от дейности свързани със специфичните задачи  поставени от жп транспорт като проектиране, поддръжка и експлоатация на обектите и най-вече осигуряване безопасността на влаковото движение

  • Цялостно проектиране и модернизация на осигурителните системи в гари и междугария на един ЖП участък;
  • Проектиране и изграждане на маршрутно – компютърни централизации за гарите (независимо от производителя на  апаратурата) и отговарящи на изискванията за степен на безопасност, която е не по-ниска от SIL 4;
  • Проектиране и изграждане на системи за контрол на ЖП участъци на базата на броене на оси и замяна на съществуващите релсови вериги с броячи на оси;
  • Проектиране, изработване  и изграждане на система за предаване на данни (информация и управление)  на автоматично прелезно устройство по оптичен кабел;
  • Организация на гаранционно, следгаранционно обслужване и, при желание на клиента, цялостна поддръжка на внедрените системи;
  • Прилагане в проектите на нови, с повишена ефективност в експлоатация, стрелкови електрически обръщателни апарати;
  • Приложение на нови енергоикономични светофори в ЖП транспорта;
  • Изпълнение съпътстващи дейности като: проектиране, дизайн, инсталация (включително на кабелни мрежи), монтаж ( на външни и вътрешни съоръжения) , въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на системите в ЖП транспорт;
  • Доставка на инструменти за поддръжка, измерване и тестване на системите;

Всички дейности по проектиране, производство, строителство и сервизно обслужване съблюдават и гарантират спазването на стандартите CENELEC :  БДС EN 50126; БДС  EN 50128;  БДС EN 50129.

Продукцията ни е подложена на  високоефективни лабораторни и тестови изпитания в реални условия, и се намира в редовна експлоатация.