СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ

Системи за железопътна осигурителна техника (сигнализация)

Всички те са съгласувани със стандартите на НАТО и ИКАО, включващи:

Изпълняваме широк спектър от дейности свързани със специфичните задачи  поставени от жп транспорт като проектиране, поддръжка и експлоатация на обектите и най-вече осигуряване безопасността на влаковото движение

  • Цялостно проектиране и модернизация на осигурителните системи в гари и междугария на един ЖП участък;
  • Проектиране и изграждане на маршрутно – компютърни централизации за гарите (независимо от производителя на  апаратурата) и отговарящи на изискванията за степен на безопасност, която е не по-ниска от SIL 4;
  • Проектиране и изграждане на системи за контрол на ЖП участъци на базата на броене на оси и замяна на съществуващите релсови вериги с броячи на оси;
  • Проектиране, изработване  и изграждане на система за предаване на данни (информация и управление)  на автоматично прелезно устройство по оптичен кабел;
  • Организация на гаранционно, следгаранционно обслужване и, при желание на клиента, цялостна поддръжка на внедрените системи;
  • Прилагане в проектите на нови, с повишена ефективност в експлоатация, стрелкови електрически обръщателни апарати;
  • Приложение на нови енергоикономични светофори в ЖП транспорта;
  • Изпълнение съпътстващи дейности като: проектиране, дизайн, инсталация (включително на кабелни мрежи), монтаж ( на външни и вътрешни съоръжения) , въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на системите в ЖП транспорт;
  • Доставка на инструменти за поддръжка, измерване и тестване на системите;

Всички дейности по проектиране, производство, строителство и сервизно обслужване съблюдават и гарантират спазването на стандартите CENELEC :  БДС EN 50126; БДС  EN 50128;  БДС EN 50129.

Продукцията ни е подложена на  високоефективни лабораторни и тестови изпитания в реални условия, и се намира в редовна експлоатация.