Обратно

Развитие на управленския капацитет в Балкантел ООД, гр. София

Развитие на управленския капацитет в Балкантел ООД, гр. София

                                                  

22.08.2017

БАЛКАНТЕЛ ООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет “Разработване и внедряване в Балкантел ООД на ERP-система за управление на бизнес процесите”

Краен срок за подаване на оферти е 00:00 часа на 29.08.2017г.

Цялата документация може да изтеглите от тук или от системата ИСУН 2020 от следния линк: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers?DpName=&Name=&CompanyName=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB 

 

БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектa:

Развитие на управленския капацитет в Балкантел ООД, гр. София

Договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0343-C01

Основна цел :

Развитие и укрепване на управленския капацитет на Балкантел ООД чрез въвеждане на системи за управление /ERP/ и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии в дейността на дружеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 20000:1 „Информационни технологии”

Конкретни цели:

  • Подобряване на производствените и оптимизиране на административните процеси; 
  • Оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите;
  • Повишаване ефективността на работа на отделните звена и осигуряване на възможност за вземане на гъвкави решения;
  • Навлизане на нови пазари и затвърждаване позицията на фирмата на съществуващите пазари, в т.ч. ръст на експорта;
  • Подобряване качеството на предоставяните продукти и услуги;
  • Подобряване процеса на управление на отпадъците от дейността на дружеството.

Бюджет:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на „Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Обща стойност: 271 000 лв., от които 161 245  лв. европейско и 28 455 лв., национално съфинансиране,  81 300 лв. -  собствено финансиране.

Място на изпълнение: гр. София

Срок на изпълнение: 12 месеца