Обратно

Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечърски център „РАДИС“

Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечърски център „РАДИС“

                                          

05.06.2017

БАЛКАНТЕЛ ООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет “Доставкa и внедряване на комуникационна система, включваща специализирани хардуер и софтуер”

Краен срок за подаване на оферти е 00:00 часа на 18.06.2017г.

Цялата документация може да изтеглите от тук или от системата ИСУН 2020 от следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers?DpName=&Name=&CompanyName=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектa:

Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „РАДИС“, договор за БФП  BG16RFOP002-1.001-0272-C01.

Основна цел :

Подпомогне пазарната реализация на иновативен продукт–устройствозагласови комуникации на диспечърски център „RADIS“, собствена разработка на Балкантел ООД, осигуряващо сигурността и нормалното функциониране на железопътни и летищни диспечерски центрове.

Конкретни цели:

·         Диверсификация на продуктовото портфолио на Балкантел ООД с нов иновативен продукт.

·         Закупуване на оборудване и софтуер и създаване на симулационна платформа (производствена конфигурация) на устройство за гласови комуникации.

·         Повишаване на капацитета на Балкантел ООД да създава и реализира иновативни продукти от тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС.

Бюджет:

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Обща стойност: 1 582 867.50 лв., от които820 743.64 лв. европейско, 144 837.11 лв. - национално финансиране и 617 286.75 лв. - собствено финансиране.

Място на изпълнение: гр. Враца

Срок на изпълнение: 14 месеца